نرم افزار حسابداری ناپال نسخه تولید

نرم افزار بازرگانی ناپال شامل بخش های زیر می باشد:

حسابداری
نولید و بهای تمام شده
خرید و فروش و گردش کالا
خزانه داری (دریافت و پرداخت)
تولید و بهای تمام شده
پیمایش به بالا