نرم افزار تولید و بهای تمام شده

نرم افزار تولید و بهای تمام شده به مدیران کمک میکند  تا بهای تمام شده محصولات خو را به صورت دقیق محاسبه نمایند.

امکان ایجاد فرمول ساخت برای محصولات و یا کالاهای نیمه ساخته،هزینه های پرداختی به پیمانکاران،ارتباط دادن هزینه ها به بهای تمام شده محصولات ارتباط کامل با  نرم افزار انبارداری و… باعث میشود تا مدیران تسلط کاملی به روند تولید محصولات خود داشته باشند.

برخی امکانات نرم افزار تولید و بهای تمام شده:

 •  
 • معرفی فرمول ساخت BOM
 • امکان تعریف فرمول ساخت در چند مرحله (کالای نیمه ساخته، محصول و …)
 • امکان تعریف چندین فرمول ساخت برای یک محصول
 • امکان ثبت مواد اولیه مصرفی بصورت مقداری و درصدی برای تولید محصول
 • امکان ثبت هزینه های عملیاتی در فرمول ساخت
 • مشخص نمودن میزان ضایعات در فرمول ساخت
 • ثبت سفارش تولید
 • ثبت اعلام تولید
 • کسر اتوماتیک مواد اولیه از انبار مواد اولیه
 • محاسبه بهای تمام شده محصول بر اساس ارزش مواد اولیه و هزینه های مربوطه
 • امکان مشاهده انحراف تعدادی مصرف مواد اولیه براساس فرمول و تولید انجام شده
 • گزارش کسری مواد اولیه جهت تولید
 • گزارش امکان تولید بر اساس مواد اولیه موجود
 • امکان سریال گذاری محصولات تولید شده
 • امکان تسهیم هزینه های مرتبط با یک تولید
 • گزارش میزان محصولات تولید شده مبلغی/ریالی به تفکیک ماه
 • گزارش میزان مواد اولیه مصرف شده بابت تولید
 • و…
پیمایش به بالا